Showing posts with label தந்தை பெரியார். Show all posts
Showing posts with label தந்தை பெரியார். Show all posts

Wednesday, April 11, 2012

01
 


 02

 


 03

 


 04

 

 05

 

 06
 


 07
 

 08

 


 09
 

 10
 


Wednesday, December 28, 2011

                       
ந்தை பெரியார் - சி புகைப்படங்கள்


ந்திய தேசத்தந்தை காந்தியுடன் தந்தை பெரியார்   

Periyar with Gandhi

 ழத்தந்தை செல்வநாயகம் வர்களுடன்ந்தை பெரியார்

Periyar with Selvanayagam.

முகமது லி ஜின்னா,பா சாகேப்ம்பேத்கர்
 
கியோருடன் ந்தை பெரியார்

Periyar with Jinnah and Ambedkar


 வத்திரு குன்றக்குடி டிகளார்,ந்தை பெரியார் 

 Periyar with Kundrakudi Adigalar

 புரட்சிக் கவிஞர் பாரதிதாசன் டன்ந்தை பெரியார்
Periyar with Bharathidasan.

ச்சைத்தமிழன்'ன தந்தை பெரியாரால்ளிக்கப்பட்ட வி
பெருந்தலைவர் காமராசருடன்


Periyar with Kamaraj 
 திராவிடட்சிக்கு மிழ்நாட்டில்டி கோலிய பேரறிஞர் ண்ணா வர்களுடன்ந்தை
 
பெரியார்


 Periyar with Aringar Anna